Η απεργία ως “όπλον των κομμουνιστών”. Το εγχειρίδιο του καλού ασφαλίτη στο συνδικαλιστικό

Ένα σπάνιο τεκμήριο την έκθεση για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, με οδηγίες προς “αντιμετώπισιν του κομμουνιστικού απεργιακού αγώνος” από τα όργανα της τάξεως.

Απόρρητο εγχειρίδιο του Υπουργείο Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Χωροφυλακής και του Συνδικαλιστικού της Ασφάλειας με τίτλο “Απεργίαι – συγκεντρώσεις και αντιμετώπισις τούτων” γραμμένο εν έτει 1950, που μπορεί να δει κανείς απόσπασμά του φωτογραφημένο στην έκθεση για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ. Ακολουθεί το κεφάλαιο με την τεχνική των αρχών ασφαλείας “εις την αντιμετώπισιν του κομμουνιστικού απεργιακού αγώνος” και το υποκεφάλαιο με τους “κανόνες αντιμετωπίσεως των απεργιών”.

Εργατική μάζα και κομμουνισμός

Δια ν’αναπτυχθή η ομαδική δράσις των εργατών είς την μορφήν της απεργίας, η οποία αποτελεί τον βασικόν αντικειμενικόν σκοπόν της Κομμουνιστικής προσπαθείας εις την τάξιν των εργατών, απαιτείται κατ’αρχήν προπαρασκευή της εργατικής μάζης, δια τοιούτον αγώνα.

Εις την παράγραφον “αποστολή των Κομμουνιστικών Οργάνων εις τους τόπους εργασίας” αναλύεται εν λεπτομερεία η Κομμουνιστική Μεθοδικότης, με την οποίαν τίθενται μεταξύ των εργατών σταθεραί βάσεις δια την καλλιέργειαν πνεύματος ομαδικής και ενιαιομετωπικής ενεργείας, την επιρροήν της Κομμουνιστικής Καθοδηγήσεως. Εις το σημείον αυτό αποκαλύπτεται ότι το νόμιμον και ειρηνικόν μέσον της απεργίας, το οποίον η εργατική τάξις διαθέτει προς περιφρούρησιν ή διεκδίκησιν των δικαιωμάτων της, μεταβάλλεται εις όργανον του Κομμουνισμού. Εδώ διαμορφούται το πρώτον όργανον του Κομμουνιστικού Κόμματος “η Ενιαιομετωπική Επιτροπή Αγώνος”.

Η συγκρότησις, η ανάπτυξις και δράσις του οργάνου αυτού πρέπει να προσελκύη ευθής εξ αρχής και ει δυνατόν προ της συγκρότησεώς του, την προσοχήν των Ειδικών Υπηρεσιών και να αντιμετωπίζεται εις το στάδιον αυτό η Κομμουνιστική Διείσδυσις, διότι από του σημείου αυτού αρχίζει η Κομμουνιστική Ηγεσία να πραγματοποιή την εγκατάστασιν εις τους τόπους εργασίας μηχανισμού ικανού και κατάλληλου να προπαρασκευάσει απεργιακούς αγώνας, ικανοποιούντας εξ ολοκλήρου σχεδόν τας κομμουνιστικάς επιδιώξεις.

Εν τη εξελίξει του σταδίου τούτου πλέον η κυριαρχία του Κ.Κ προβάλλει σχεδόν απεριόριστος, διότι έχει την ευχέρειαν να δημιουργή ως μηχανισμόν καθοδηγητικόν τας Απεργιακάς Επιτροπάς, με τας οποίας πραγματοποιεί όλα όσα η Κομμουνιστική Συνδικαλιστική Ηγεσία επιδιώκει, ουχί ως όργανον αυτής, αλλά του συνόλου των εργατών.

Η αναλυθείσα τεχνική της Κομμουνιστικής Ηγεσίας εις την καθοδήγησιν, οργάνωσιν και διεξαγωγήν των απεργιακών αγώνων ολοκληρούται με τη συγκρότησιν των ενιαιομετωπικών απεργιακών Επιτροπών. Η εξέλιξις αυτή αποδεικνύει, ότι η καθοδήγησις πλέον των απεργιών περιέρχεται εξ ολοκλήρου εις την Κομμουνιστικής Συνδικαλιστικήν Ηγεσίαν.

Αι εκτεθείσαι απαιτήσεις δια την συγκρότησιν των ενιαιμετοπικών οργάνων, δια μίαν δραστηρίαν, ειδικήν, Κρατικήν Υπηρεσίαν, δημιουργούν σημαντικάς δυνατότητας να αντιδράση αποτελεσματικώς εις τας προσπαθείας του Κ.Κ, ματαιώνουσα την παγίδευσιν των εργατικών μαζών εις ενιαιομετωπικήν ηγεσίαν του απεργιακού αγώνος, υπό κομμουνιστικήν καθοδήγησιν.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: