Ιωακείμ Στρουμπής: «Επόνεσα με τον λαόν και ως πατριώτης και ως Ιεράρχης…»

Μ’ αφορμή τα 72 χρόνια (28 Μάρτη 1950) από τα θάνατο του αοίδιμου Μητροπολίτη Χίου-Ψαρών και Οινουσσών κυρού ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΤΡΟΥΜΠΗ), λίγες σκέψεις που αντανακλούν τη σημαντική συμβολή του στην Εθνική Αντίσταση του λαού μας, κατά του Φασίστα εισβολέα, καθώς και το πατριωτικό – λαϊκό και κοινωνικό έργο του.

Μ’ αφορμή τα 72 χρόνια (28 Μάρτη 1950) από τα θάνατο του αοίδιμου  Μητροπολίτη Χίου-Ψαρών και Οινουσσών κυρού ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΤΡΟΥΜΠΗ) καταθέτουμε  λίγες σκέψεις, που αντανακλούν τη σημαντική συμβολή του  στην Εθνική Αντίσταση  του λαού μας, κατά του Φασίστα εισβολέα, καθώς και το   πατριωτικό – λαϊκό και κοινωνικό έργο του.    

 ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΡΟΥΜΠΉΣ:  «ΤΑΧΘΗΚΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ»                                                           

 Προς 

  Τη Διεύθυνσιν της εφημερίδος                             

«Πρωτοπόρος»

     Ενταύθα

«Ασθενών εβράδυνα να απαντήσω είς δημοσίευμα ύμών  καταχωρηθέν  είς το υπ΄αριθ.180 της 12 Φεβρουαρίου 1946   φύλλον  της υμετέρας εφημερίδος. Αισθάνομαι  την υποχρέωση  να σας ευχαριστήσω  για το δημοσίευμά σας  αυτό,  που αποτελεί  μια απάντηση  στον οχετόν  της συκοφαντίας πού εκτοξεύουν  εναντίον μου  μερικοί γνωστοί κύριοι.

Το να σταθεί κανείς στο πλευρό του λαού κατά τάς  κρισιμωτέρας στιγμάς  του εθνικού μας βίου αποτελεί υποχρέωσιν  του κάθε τίμιου πατριώτου, πολύ περισσότερο του κάθε ιεράρχου. 

Και το να διατυμπανίζει κανείς  ότι εξετέλεσε τον πατριωτικόν  του καθήκον  αποτελεί ίσως  μίαν απρέπειαν.

Το να είναι κανείς  φίλος του ποιμνίου του, του λαού, του έθνους του αποτελεί όπως είπαμε  υποχρέωσιν την οποίαν ελησμόνησαν μονάχα οι σημερινοί επικριτές που ανεσύρθησαν τελευταίως από την αφάνειαν.

Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν  την δύσκολον ψυχολογικήν  κατάστασιν  είς την οποίαν ευρέθην ών υποχρεωμένος  να ανασκευάσω μίαν λεπτομέρειαν του δημοσιεύματός σας, αφού αναγκαστικώς θα υποχρεωθώ να εκθέσω εν συντομία  την δράσιν μου  κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής.

Δεν είναι αληθές  ότι μόνον από του  Ιανουάριου του 1944 ευρέθην  είς το πλευρόν του λαού.

Ίσως η εφημερίς να ευρέθη  υποχρεωμένη ν’ αναφέρει χρονικά  διότι πραγματικά  από το Δεκέμβριον  του 1943  ήλθον  είς επαφήν  με τους πατριώτες της νήσου  πού ηργάζοντο  δια την ελευθερίαν  της και τούτο διότι ίσως  και εξ υπαιτιότητας των δεν κατωρθώθη η επαφή αυτή ενωρίτερον.

Έν τούτοις από πάντα όπου αλλού υπηρέτησα  και εδώ σττην Χίον ,εργάσθηκα δια τον λαόν και το λαϊκόν  συμφέρον  είχα πάντα προ οφθαλμών είς κάθε ενέργειάν μου  και εξηγούμαι:

1) Ως Μητροπολίτης Καρδαμύλων αόκνως ειργάσθην  δια την εξυπηρέτησιν  του λαού και τούτο  όλοι οι φιλότιμοι Καρδαμύλιοι  και Βορειοχωρίται  πάντοτε διαλαλούν  και διατρανώνουν  την ευγνωμοσύνην των.  Πλέον των δέκα σχολείων  αναγέρθησαν τη φροντίδι  μου και τη Πρόνοιά μου είς όλην την Βόρειον Χίον. Ιεροί ναοί, νεκροταφεία, υδραγωγεία, πλατείαι, συγκοινωνίαι, δι’ αυτοκινήτου  και αναδασώσεις ακόμη επετελέσθησαν  κατά την Μητροπολιτικήν εκείνην περίοδον.

2) Ως Μητροπολίτης Χίου από της πρώτης ημέρας  της εγκαθιδρύσεως μου  η όλη μου προσοχή εστράφη είς την εξυπηρέτησιν του πτωχού λαού. Ανέλαβον κυριολεκτικώς εκστρατείαν ιεράν δια να συλλέξω υπέρ τα τεσσαράκοντα εκατομμύρια υγιών δραχμών  προς ανέγερσιν νέου εκσυγχρονισμένου Νοσοκομείου  και Σανατορίου προς ανακούφιση της πασχούσης πτωχής κοινωνίας. Εάν έν τω μεταξύ  ο εκραγείς  πόλεμοε εματαίωσε  το έργον εν τούτοις  δεν ημαύρωσε την ευγενή προσπάθεια.

3) Η πνευματική προαγωγή του Ποιμνίου μου  ήτο επίσης έν επί των σοβαρότερων  μελημάτων μου. Ουδέποτε η Χίος είχε, ως έγινε  επί της Αρχιερατείας μου  τέσσερας κήρυκες του θείου λόγου.

4) Ουδείς προ εμού εσκέφθη  να πραγματοποιήση την ανέγερσιν  ανδριάντος  δια τον μέγα Χίον Αδαμάντιον Κοραήν  ή δια την επέκτασιν της Βιβλιοθήκης Κοραή  αποτελούσης ένα σέμνωμα δια την Χίον.

5) Και η ανέγερσις Γεωργικής Σχολής επετεύχθη επί των ημερών μου, χάρις  είς την συνεργασίαν  των καλών τέκνων  της Χίου  και ιδίως  των κ.κ. Χωρέμη  και Μ. Θεοτοκά. 

6) Όταν κατά την Γερμανικήν κατοχήν  ετυφεκίζεντο και εξορίζοντο  είς τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως  οι πατριώται και οι Έλληνες αξιωματικοί  κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης  ενεργήσας  και αναλαβών την συντήρησίν  των οικογενειών των.

7) Όταν οι κρατούμενου εστέναζαν  είς τας Γερμανικάς φυλακάς  κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης  επισκεπτόμενος  και παρηγορών αυτούς  μεριμνώντας  δια την διατροφήν των  δια της οργανώσεως καθημερινού συσσιτίου.

 8) Όταν 180 όμηροι εγκλείσθηκαν στα Γερμανικά κάτεργα  κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης  επισκεπτόμενος αυτούς και φροντίζων για την  συντήρησίν αυτών  και την ενίσχυσίν των οικογενειών τους.

  9) Όταν ο κίνδυνος επεκρέματο επί του ποιμνίου  του, κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης  θέτων τον εαυτόν του , ως θύμα για να απαλλάξει  πολλούς από τον θάνατον , την εξορίαν και την καταδίκην  με αποτέλεσμα να συρθεί τρεις φορές  είς την ανάκρισιν από τους Γερμανούς. Κάτι πρόσφερε  και ο Μητροπολίτης  διατηρών επαφήν  και επικοινωνίαν  με τους κρατούμενους  μέσω πατριωτών Ελλήνων φαντάρων.

10) Κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης  φροντίσας δια την συντήρησιν  και διάσωσιν των 9 αξιωματικών  που εδραπέτευσαν από το στρατόπεδον.

Κάτι έκαμε  και ο Μητροπολίτης δια να ενισχύσει εκείνους  που απεφυλακίζοντο  από τας Γερμανικάς φυλακάς  που αντιμετώπιζαν το θάνατον ,ενισχύων αυτούς και φροντίζων  δια την παλιννόστησίν είς τας  πατρίδας των. Κάτι έκαμε  και δια τους  κρατούμενους των Ελληνικών φυλακών  αποστέλλοντας τρόφιμα  είς αυτούς  όπως μπορεί ο καθένας να εξακριβώσει  από την Διεύθυνσιν αυτών. 

11) Ως πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού  κάτι είπαμε για το λαό που αντιμετώπιζε  τον θάνατον.

Κανείς δεν εζήτησεν την  συνδρομήν  και την αρωγήν του, χωρίς να μην την προσφέρει, κανένας δεν ήλθε είς την Ι. Μητρόπολιν  και έφυγε με κενάς  χείρας  ακόμα και από του σημερινούς επικριτές μου.

12) Κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης οργανώσας  την προστασίαν των απόρων μέσω  του Φιλοπτώχου ταμείου  «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων » τον οποίον πήρε  με προϋπολογισμό  40.000 δραχμών  δια να τον μεταβάλει σε παράγοντα ανακουφίσεως, στο μέτρο του δυνατού της λαϊκής δυστυχίας. Κάτι έκαμε και ο Μητροπολίτης ανακουφίσας μέσω του Ταμείου τας οικογενείας  των φονευθέντων  και τραυματισθέντων  κατά τον βομβαρδισμόν του Βίριλ.

13) Κι όταν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος  σχεδόν ολοκλήρου έκλεισαν  τας θύρας των εγκαταλείποντας  τους ασθενείς τους είς τους δρόμους  εδώ είς την Χίον επιτελείτο  ένας πραγματικός άθλος και τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα  παρέμειναν ανοικτά για τον πάσχοντα λαό. Κάτι έκαμε δι’ αυτά  ο Μητροπολίτης.

Επόνεσα με τον λαόν  και ως πατριώτης και ως Ιεράρχης. Ποτέ δεν εγκατέλειψα την πόλιν και τους Χριστιανούς μου. Αποτελεί την μεγαλυτέραν συκοφαντίαν  ισάξια με την ποιότητα των χαλκευτών της  ότι περνούσα τον καιρόν μου είς τας εξοχάς.

Το σπίτι μου είς την αγίαν  Ερμιόνην  κατελήφθη αμέσως από τους Γερμανούς  χρησιμοποιηθέν ως φυλάκιον. Κατηγορήθην  είς  τους Γερμανούς ότι οργάνωσα επανάστασιν  και κατεδιώχθην  δια τούτο. Και δεν ήτο εχθρός ο καταδότης μου ήτο « Έλλην» ο τότε Νομάρχης Πρόκος  ο οποίος εκμεταλλεύθη την γενικήν  δυστυχίαν για να με διαβάλει  να με εκμηδενίσει  δια της συκοφαντίας και της προδοσίας  ακόμη, διότι είς το πρόσωπόν του  είδε ότι θα εύρισκε  εμπόδιο είς τους καταχθόνιους  και προδοτικούς σκοπούς του.

Ο ίδιος ο Πρόκος  που διέταξε τους σταθμάρχες  να συλλάβουν τους  πατριώτες  που διενεργούσαν δια τα θύματα της Γερμανικής θηριωδίας είναι εκείνος που  εκμεταλλεύτηκε την απόγνωσιν  των εργατών δια να πείσει  μερικά σωματεία  να τηλεγραφήσουν εναντίον μου.

Μόνο είς την ατμόσφαιραν του θανάτου  και της εγκαταλείψεως των λαϊκών τάξεων   από τους σημερινούς επικριτές  πλουτοκράτες και μεγιστάνες  και τους παρ’ αυτών κινούμενους  κομπάρσους  ήτο επόμενον να παρασυρθούν  μερικοί και να στρέψουν τα βέλη τους  προς κατεύθυνσιν αλλότριαν  από εκείνην που έπρεπε.

Αλλά η κάμινος της Κατοχής  πολλά εδίδαξε και ήνοιξε πολλούς οφθαλμούς. Ήδη δε οι παραπλανηθέντες  ανεσκεύασαν  το λάθος τους  και ανεγνώρισαν ποίων έπεσαν θύματα.

                                        Μετά τιμής 

                  + ΙΩΑΚΕΙΜ  ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ                                                                                                              

  Εφημερίδα «Πρωτοπόρος» α.φ.44,7-1-1945,σελ.2,  Απόσπασμα από το Συλλογικό πόνημα: 

     «Ο  ΕΑΜίτης  Μητροπολίτης Χίου-Ψαρών και Οινουσσών  ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΡΟΥΜΠΉΣ: «Πάντα Τάχθηκα με το Λαό!»

                                                                                 Χίος  28 Μάρτη 2022  

                                                                       Γιάννης Α. Ζωφού,   Χρήστου Σ. Οικονόμου,

                                                                                          Γιάννη και Γιώργη  Η. Αμπαζή

 

Δείτε:

Ο ΕΑΜίτης Μητροπολίτης Χίου – Ψαρών και Οινουσσών Ιωακείμ Στρουμπής: «Πάντα τάχθηκα με το Λαό!»

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: