«Εξαιρετικά επείγον» στόχος η «καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων»

Με την επισήμανση «Εξαιρετικά επείγον» στάλθηκε από το Υπ. Εσωτερικών προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, έγγραφο με το οποίο τους ενημερώνει και ζητά τη συμμετοχή τους σε πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, με στόχο την «πλαισίωση και καθοδήγηση των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης».

Συνηθίσαμε να μιλάμε για τον κατήφορο της «πρώτης φορά αριστερά» κυβέρνησης, μα ο κατήφορος δεν πρόκειται να βρει πάτο. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια η κυβέρνηση φροντίζουν καθημερινά ν’ αποδεικνύουν ότι σφιχτοδεμένοι στο άρμα των  πολιτικών της ΕΕ που δρα ως οδοστρωτήρας για τους εργαζόμενους και τους λαούς της, θα συνεχίσουν και είναι αποφασισμένοι να δώσουν «γη και ύδωρ» προκειμένου να βρίσκονται στην κυβερνητική εξουσία, εμπαίζοντας και εξαπατώντας το λαό.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκρυψε ποτέ από την ίδρυσή της, ότι ο λόγος της ύπαρξής της είναι η στήριξη και η διεύρυνση των συμφερόντων των εκμεταλλευτικών τάξεων των χωρών που την απαρτίζουν. Και δεν έκρυψε ποτέ επίσης την αποφασιστικότητά της, σε αυτή την κατεύθυνση να χρησιμοποιήσει κάθε όπλο για να τσακίσει αυτούς που αντιστέκονται, που πάνε κόντρα στις επιταγές της. Οι νέοι, ως το πιο ριζοσπαστικό τμήμα μιας κοινωνίας συνιστούν πάντα έναν ισχυρό κίνδυνο για την εξουσία των εκμεταλλευτών. Γι’ αυτό φροντίζουν με διάφορες πολιτικές και τεχνικές να κρατάνε τη νεολαία αποχαυνωμένη, απονευρωμένη.

Αυτή η μικρή εισαγωγή θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, ειδικά σε όσους πέφτουν συχνά από τα σύννεφα, για αυτό που έρχεται παρακάτω.

Με την επισήμανση «Εξαιρετικά επείγον» στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, έγγραφο με το οποίο τους ενημερώνει για πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, με στόχο την «πλαισίωση και καθοδήγηση των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης». Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητάει τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης για την «αξιοποίηση» του συγκεκριμένου προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από ΕΕ και κυβέρνηση στο ύψος των 750.000 ευρώ (τόσο «κοστολογούν» την ριζοσπαστικοποίηση των νέων)…

ΕΕ και κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους, οι άνθρωποι το λένε ξεκάθαρα. Ο αθλητισμός είναι το όχημα (ένα από τα οχήματα για να είμαστε ακριβείς)  προς την κατεύθυνση της εξουδετέρωσης του κινδύνου που νιώθει το εκμεταλλευτικό σύστημα, από τη νεολαία, το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Ενός κινδύνου που προέρχεται από την αντίδραση των καταπιεσμένων μαζών που αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει. Για το λόγο αυτό το σύστημα προετοιμάζεται, οργανώνει την άμυνά του με θέσπιση αντιλαϊκών νόμων που αφαιρούν δικαιώματα και περιορίζουν ελευθερίες, και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα τελευταία χρόνια και οι ασκήσεις «καταστολής πλήθους» και ανακατάληψης χώρων από «ταραχοποιούς», με τη συμμετοχή του στρατού και  δυνάμεων καταστολής, στην Ελλάδα (φωτογραφία) και σε χώρες της ΕΕ.

Παραθέτουμε ολόκληρο το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με κάποιες δικές μας υπογραμμίσεις. Άλλα σχόλια δεν χρειάζονται.

ΘΕΜΑ: Πλαισίωση και καθοδήγηση, µέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-EAC/S17/2017)

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να συμπληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2017, σύμφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C(2017) 3847, της 9ης Ιουνίου 2017, σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2017 για την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2016) 379 final της 14.6.2016) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό επισημαίνει σαφώς ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας στην ΕΕ. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σχεδιάζονται και υλοποιούνται, κυρίως, επιτόπου, δηλαδή σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών µελών. Οι τοπικοί φορείς είναι συνήθως οι πλέον κατάλληλοι για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ΕΕ είναι υποστηρικτικός, ιδίως εξαιτίας του παρεμφερούς χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη µέλη και του μεγέθους και του αλληλένδετου χαρακτήρα του προβλήματος, που σημαίνει ότι η συνεργασία, η δικτύωση, η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στοιχεία εξίσου σημαντικά.

Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς επίσης και στην προώθηση ευρωπαϊκών αξιών όπως η ανεκτικότητα, η ένταξη και ο διαπολιτισμικός διάλογος. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αθλητικά σωματεία μπορούν επίσης να αποτελέσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ευάλωτων νέων. Με βάση τα ανωτέρω, το παρόν πιλοτικό σχέδιο θα στηρίξει έργα από τη βάση προς την κορυφή στον τομέα του αθλητισμού µε στόχο τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης.

 1. Στόχοι

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο τη στήριξη έργων που έχουν σχέση µε τον αθλητισμό, διοργανώνονται από τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και εστιάζουν στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης, βοηθώντας, ιδίως, τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και ριζοσπαστικοποίησης να αποκτήσουν ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Τα έργα πρέπει να στοχεύουν στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους που βρίσκονται στο περιθώριο των κοινωνιών να αισθανθούν ότι επανεντάσσονται στην κοινωνία. Το παρόν πιλοτικό σχέδιο θα εμπλέκει τοπικές αθλητικές οργανώσεις της ΕΕ οι οποίες, σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, θα εντοπίζουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης και θα τους προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση, στην προσπάθεια πρόληψης διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • αυξημένη αίσθηση του ανήκειν στις κοινωνίες της ΕΕ µμεταξύ των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·
 • μείωση του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησής τους.

Τα έργα θα επιτρέπουν σε τοπικές πρωτοβουλίες να εστιάζουν, µέσω του αθλητισµού, στην παρακολούθηση και την πρόληψη διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Στα έργα θα πρέπει να συµµετέχουν τοπικές αθλητικές οργανώσεις και να αναπτύσσεται η συνεργασία µε τις τοπικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Θα επιλεγούν περίπου 15 έργα.

 1. Κριτήρια επιλεξιµότητας

Για να είναι επιλέξιμα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

– να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί µε νομική προσωπικότητα και αποδεδειγμένη επιτυχή εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης (φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης)·

– να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ.

Επιλέξιμες είναι µόνο οι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη µέλη της ΕΕ.

 1. Επιλέξιμες δραστηριότητες

O κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν είναι εξαντλητικός:

 • δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη διαδικασιών καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, οι οποίες υλοποιούνται από επιλέξιμους αιτούντες σε συνεργασία µε τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για θέματα ριζοσπαστικοποίησης, τρομοκρατίας και αστυνόμευσης. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν προσέγγιση ισόρροπης συµµετοχής

των φύλων·

 • εκπόνηση, καθορισμός, προβολή και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών πρακτικών σχετικά µε την πλαισίωση και την καθοδήγηση, µέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης·
 • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά µε την πρακτική και την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία του αθλητισμού στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης·
 • προσδιορισμός αθλητικών δραστηριοτήτων που κινδυνεύουν από διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης·
 • δράσεις διάδοσης·
 • δραστηριότητες δικτύωσης.

∆ραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη µμεθοδολογίας για την ισότητα των φύλων δεν είναι επιλέξιμες.

Περίοδος υλοποίησης

– οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1.1.2018

– οι δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.12.2018

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραµµατιστεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

 1. Κριτήρια ανάθεσης

Οι επιλέξιμες αιτήσεις / τα επιλέξιμα έργα θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):

– Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στον στόχο της στήριξης της ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ µέσω του αθλητισμού.

– Ο βαθμός στον οποίο:

η πρόταση βασίζεται σε σαφή προσδιορισμό των ειδικών τοπικών αναγκών των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·

οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και εφικτοί και αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά µε τις συµµμετέχουσες οργανώσεις και ομάδες-στόχους·

β. Ποιότητα (κριτήριο 2) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):

– Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων:

οικονομική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθμός αποδοτικότητας του έργου από πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)·

βιωσιμότητα των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις θα υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου)·

δημοσιονομική πρόταση (η συνοχή µμεταξύ των στόχων, της µμεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού)·

ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

γ. Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (κατ’ ανώτατο όριο 20 µόρια):

– Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων δραστηριοτήτων:

– το έργο περιλαμβάνει κατάλληλο µείγµα εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης για την επιτυχή έκβαση κάθε πτυχής του έργου·

– η σύνθεση και η καταλληλόλητα της προτεινόμενης ομάδας (συµπεριλαµβανοµένων των ατόκων που έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι που ανατίθενται στα µέλη της ομάδας.

Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα χορηγηθούν µόρια από σύνολο 100 µορίων, βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Για το πρώτο και το δεύτερο κριτήριο θα αποδοθεί τουλάχιστον το 65% των µορίων. Επιπλέον, 70 τουλάχιστον µόρια θα αποδοθούν για όλα τα κριτήρια ανάθεσης από κοινού.

Οι αιτήσεις µε βαθμολογία κάτω από τα όρια αυτά θα απορριφθούν.

 1. ∆ιαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων ανέρχεται σε 750 000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης είναι 60 000 ευρώ. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 15 προτάσεις. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να µη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

 1. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε µία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, µε βάση το έντυπο αίτησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

Το έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) ή µε υπηρεσία ταχυμεταφορών έως τις 18 Αυγούστου 2017 στις 16:00 (ώρα Βρυξελλών).

 1. Περισσότερες πληροφορίες

Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: