Το ιστορικό φαράγγι της Καντάνου θυσία (για μια ακόμα φορά) στο βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων!

Είναι πλέον  (και ήταν εξ αρχής) πασιφανές, ότι η απόφαση,  τον Μάιο του 2020, του Περιφερειακού Συμβούλιου Κρήτης για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων, που απέκρυπτε την κήρυξη του ιστορικού τόπου και την  σχετική απόφαση του ΣΤΕ, στο φαράγγι της Καντάνου, δεν λήφθηκε τυχαία ή από λάθος!

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας κατοίκων για την προστασία του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου:

Μελετώντας το πρακτικό (28/1-10-2020) των 57 (!) σελίδων,  από την συνεδρίαση του Κεντρικoύ Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ),  που  έγινε στις 1 Οκτωβρίου 2020 και αφορούσε την γνωμοδότηση του για την   «τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών της «Λατομεία Σελίνου Α.Ε.» για την προσθήκη μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ.», διαπιστώνουμε ότι: 

1.Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αγνοήθηκαν συστηματικά (μετά το 2015), δεν ενημερώθηκαν και κατά συνέπεια δεν ενέκριναν μια σειρά από αποφάσεις που πάρθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης, προς όφελος της εταιρείας  και εις βάρος του ιστορικού τόπου στο φαράγγι της Καντάνου. Κορωνίδα αυτών των αποφάσεων  αποτελεί η παραχώρηση (για χρήση)  στην εταιρεία του λατομείου 10 στρεμμάτων από τον ιστορικό τόπο και η μετάθεση της αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου του στο μακρινό 2048!

2.Η εταιρεία δεν έχει εκπληρώσει,  μέχρι σήμερα, την υποχρέωση της για αποκατάσταση του πληγέντος τμήματος του ιστορικού τόπου, που είναι απαράβατος όρος της εγκριτικής απόφασης του ΥΠΠΟ το 2015 για την επαναλειτουργία του λατομείου.

3.Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Αθήνα έχουν κατανοήσει σε βάθος τον κίνδυνο  της περαιτέρω υποβάθμισης και ολοσχερούς καταστροφής του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου από το λατομείο και για αυτό η Διεύθυνση Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ)  εισηγήθηκε προς το ΚΣΝΜ (πρακτικό σελ 18) : 

« Α) Tην μη έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3028/2002, της τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών της «Λατομεία Σελίνου Α.Ε.» για την προσθήκη μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ., στη θέση Κακόσκαλα στον περιβάλλοντα χώρο του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου παλιού επαρχιακού δρόμου της Καντάνου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης και την υποβολή νέας Μ.Π.Ε. στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

  1. 1. Να περιληφθούν όλες οι δράσεις και ενέργειες για την άμεση υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης του πληγέντος τμήματος του δρόμου του ιστορικού τόπου, η οποία να ικανοποιεί τους όρους της εγκριτικής απόφασης του ΥΠΠΟΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/311341/28784/3943/30.11.2015). 
  2. Να τροποποιηθούν ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των εκτάσεων Β1, Β2 και Β3 τόσο η νέα Μ.Π.Ε. όσο και η εκπονηθείσα μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης και η εγκριτική της υπ’ αρ. 2462/24.07.2019 Απόφαση της Συντονίστριας Α.Δ.Κ. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) και να υποβληθούν προς έγκριση στην ΥΝΜΤΕΚ. Η αποκατάσταση των εν λόγω εκτάσεων θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνέργεια με την αποκατάσταση του πληγέντος τμήματος του ιστορικού δρόμου και να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτής. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιούνται υπό την εποπτεία και σε συνεννόηση με την ΥΝΜΤΕ Κρήτης. 

Β) Τη μη επέκταση στο μέλλον της εξορυκτικής δραστηριότητας και σχετικών εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά του οριοθετημένου ρέματος και του προστατευόμενου δρόμου, για την προστασία του ιστορικού τόπου της Καντάνου και την ανάσχεση της προϊούσας υποβάθμισης του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της περιοχής. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία αποχαρακτηρισμού της λοιπής μη αδειοδοτημένης λατομικής περιοχής νοτιοανατολικά του οριοθετημένου ρέματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. »

Για το Β της παραπάνω εισήγησης  και την μη επέκταση του λατομείου , η εταιρεία (φανερά ενοχλημένη)  ζήτησε την ανάκληση του και την αναβολή της συζήτησης στο ΚΣΝΜ. Μάλιστα είχε προηγηθεί, έγγραφο της,  προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης, με την “απειλή” (;) της παράβασης καθήκοντος για τον “παράνομο”  (σύμφωνα με την εταιρεία) περιορισμό της λατομικής περιοχής. (πρακτικό σελ 15)

Όμως η ΔΠΑΝΣΜ στην εισήγηση της προς το ΚΣΝΜ (σελ 18) έκανε σαφές ότι «Απαντώντας (στην εταιρεία) θα λέγαμε ότι επιχειρείται ο περιορισμός της εξορυκτικής δραστηριότητας στην υφιστάμενη αδειοδοτημένη περιοχή, στο άμεσο περιβάλλον του προστατευόμενου επαρχιακού δρόμου, η προστασία του οποίου αποτελεί καθήκον των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του Ν. 3028/2002.»

4) Καταγράφονται με σαφήνεια οι μελλοντικές προθέσεις της εταιρείας με τα λόγια του μηχανικού και μελετητή της, που συμμετείχε στην συνεδρίαση του ΚΣΝΜ: «Η εταιρεία, όμως, διατηρεί το δικαίωμα, τροποποιώντας, πάντα, τις μελέτες, να μπορέσει να κάνει επέκταση ανατολικά. Υπάρχει χώρος ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές, δηλαδή τα 50μ. που έχουν καθοριστεί, τα 20μ. από την ζώνη του οριοθετημένου ρέματος, και λόγω του αναγλύφου, να είναι, πρακτικά, αθέατες οι βαθμίδες εκμετάλλευσης, αλλά αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Αυτό θα γίνει μελλοντικά. Και προφανώς, θα περάσει πάλι από την Υπηρεσία.  ( Πρακτικό ,σελ 37)

Τελικά το ΚΣΝΜ (και στην συνέχεια η Υπουργός Πολιτισμού), ενέδωσαν στις πιέσεις της εταιρείας και δεν συζήτησαν,  ούτε έλαβαν απόφαση, σχετικά με το (Β) της εισήγησης των Υπηρεσιών που αφορούσε «την μη επέκταση στο μέλλον της εξορυκτικής δραστηριότητας.»

Είναι πλέον  (και ήταν εξ αρχής) πασιφανές, ότι η απόφαση,  τον Μάιο του 2020, του Περιφερειακού Συμβούλιου Κρήτης για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων, που απέκρυπτε την κήρυξη του ιστορικού τόπου και την  σχετική απόφαση του ΣΤΕ, στο φαράγγι της Καντάνου, δεν λήφθηκε τυχαία ή από λάθος! Δρομολογεί την  σχεδιαζόμενη επέκταση του λατομείου στο σύνολο της λατομικής περιοχής των 348 στρ.

Για αυτό και δεν διορθώθηκε όταν δεκάδες φορείς – σύλλογοι και εκατοντάδες πολίτες το ζήτησαν εγγράφως από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Όπως είναι ξεκάθαρο και το ότι για  να σωθεί το ιστορικό φαράγγι της Καντάνου θα πρέπει άμεσα, όπως προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και ζητούν οι φορείς και πολίτες, αλλά και το δημοτικό συμβούλιο Καντάνου Σέλινου   «να κινηθεί η διαδικασία αποχαρακτηρισμού της λοιπής μη αδειοδοτημένης λατομικής περιοχής νοτιοανατολικά του οριοθετημένου ρέματος» και  η εξεύρεση νέας λατομικής περιοχής στις προβλεπόμενες θέσεις, από το ΣΧΟΑΠ (Πελεκάνου)  του Δήμου Καντάνου  – Σελίνου

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: